تخلیه بار اسید چرب در پایانه ریلی یکتا زمان خراسان

ایستگاه راه‌آهن شهید مطهری مشهد قابلیت تبدیل به بندر خشک را دارد
شهریور ۱ ۱۳۹۴

تخلیه بار اسید چرب در پایانه ریلی یکتا زمان خراسان

با امکانات موجود در پایانه خصوصی شرکت در ایستگاه راه‌آهن مطهری، امکان تخلیه و بارگیری بار اسید چرب در این پایانه وجود دارد.

تصاویر زیر را از مراحل ورود بار اسید چرب به پایانه و تخلیه بار و بارگیری مجدد، ملاحظه نمایید:
yektazaman-acid-7

yektazaman-acid-6

yektazaman-acid-5

yektazaman-acid-3

yektazaman-acid-2

yektazaman-acid-1