تخلیه بار اسید چرب در پایانه ریلی یکتا زمان خراسان

ایستگاه راه‌آهن شهید مطهری مشهد قابلیت تبدیل به بندر خشک را دارد
آگوست 23 2015

تخلیه بار اسید چرب در پایانه ریلی یکتا زمان خراسان

با امکانات موجود در پایانه خصوصی شرکت در ایستگاه راه‌آهن مطهری، امکان تخلیه و بارگیری بار اسید چرب در این پایانه وجود دارد.

تصاویر زیر را از مراحل ورود بار اسید چرب به پایانه و تخلیه بار و بارگیری مجدد، ملاحظه نمایید:
yektazaman-acid-7

yektazaman-acid-6

yektazaman-acid-5

yektazaman-acid-3

yektazaman-acid-2

yektazaman-acid-1